Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2/63)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2/63)
 
 
alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:28 น.

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่)

อีเมล พิมพ์ PDF

altประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่)alt

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:13 น.

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

alt

alt

alt

alt

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 16:12 น.

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม

เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของอบต.วัดประดู่
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/u69o0m

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 14:01 น.

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดปรดู่ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อหน่วยงานในระบบ ITAS ผ่านทางมือถือ หรือทางคอมพิวเตอร์

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/u69o0m

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 16:08 น.

หน้า 1 จาก 49


Thanks CloudAccess.net