Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประชาสัมพันธ์ เสาตอม่อเกิดการแตกชำรุด

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่และตำบลใกล้เคียง

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม

ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามคลองประดู่บริเวณวัดช่องลมวรรณาราม

หมู่ที่ 9 บ้านสัมโชติ ตำบลวัดประดู่

ปรากฏว่าปัจจุบันเสาตอม่อสะพานเกิดการแตกชำรุด

และสะพานบางช่วงเกิดการการแอ่นตัวแตกร้าว

ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ

ที่จะรับน้ำหนักยวดยานที่ใช้สัญจรไป-มาได้

จึงห้ามประชาชนนำยวดยานขึ้นสะพานดังกล่าว

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 12:01 น.

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

อีเมล พิมพ์ PDF

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ.2540

altaltaltaltaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 เวลา 13:56 น.

ประชาสัมพันธ์ การควบคุมโรคขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ในหญิงตั้งครรภ์

alt

https://www.youtube.com/watch?v=pczVEwmIvL0

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 เวลา 11:06 น.

ขอเชิญร้านโชว์ห่วย เข้าร่วมโครงการ "สมาร์ทโชว์ห่วย"

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร้านโชว์ห่วย

เข้าร่วมโครงการ "สมาร์ทโชว์ห่วย"

เปลี่ยนร้านคุณให้ลูกค้าเยอะ ยอดขายปัง
หากท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ

**สามารถสมัครได้ที่**

1) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ Fax.02-547-5957
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th
2) สมัครผ่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
3) สมัครผ่าน Link https://bit.ly/2ksDnsc
4) สมัครผ่านการสแกน QR CODE
5) สมัครผ่านช่องทางไลน์ พิมพ์ @smart-retail
หากผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-547-5986 หรือสายด่วน 1570
**สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 ตุลาคม 2562**

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2019 เวลา 12:04 น.

การยกเลิกการให้บริการบัตร ATM แบบเดิมชนิดแถบแม่เหล็ก (รหัส 4 ตัว) เป็น ATM แบบชนิดชิปการ์ด (รหัส 6 ตัว)

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
การปรับระบบการให้บริการบัตร ATM
แบบเดิมชนิดแม่เหล็ก (รหัส 4 ตัว)

เป็น ATM แบบชิปการ์ด (รหัส 6 ตัว)

ขอให้ประชาชนในตำบลวัดประดู่และตำบลใกล้เคียง

นำบัตร ATM แบบเดิมชนิดแถบแม่เหล็ก (รหัสบัตร 4 ตัว)

เปลี่ยนเป็นแบบชนิดชิปการ์ด (รหัสบัตร 6 ตัว)

เอกสารที่ใช้ประกอบการเปลี่ยนบัตร ATM

1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2.บัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็ก

3.สมุดบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับบัตร ATM

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2019 เวลา 16:14 น.

หน้า 3 จาก 47


Thanks CloudAccess.net