Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 อบต.วัดประดู่

อีเมล พิมพ์ PDF
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565
อบต.วัดประดู่

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14:32 น.

ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิล รุ่นที่ 19/2563 "สร้างนวัตกรเพื่อการศึกษา"

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา

โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิล รุ่นที่19/2563

"นวัตกรเพื่อการศึกษา"

จำนวน 20 ทุน ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

alt

alt

alt

Attachments:
Download this file (New Doc 2020-01-08 15.39.17.pdf)New Doc 2020-01-08 15.39.17.pdf[ ]1942 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 16:02 น.

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการเร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ

เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

ที่ศูนย์ One Stop Service

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

alt

alt

alt

alt

Attachments:
Download this file (New Doc 2020-01-08 09.24.35.pdf)New Doc 2020-01-08 09.24.35.pdf[ ]2400 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 15:33 น.

สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี

จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึก

นอกประจำการและครอบครัว ด้านการทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

การเปลี่ยนบัตร การเบิกรักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ แก่ผู้มีสิทธิ

ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 นาฬิกา


1.การขอมีบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ และคำสั่งพ้นหน้าที่
1.2 สำเนาราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเหรียญต่างๆ (ถ้ามี)
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการบำนาญ
1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.5 ส.ด.8 กรณีเป็นทหารกองหนุน
1.6 คำสั่งแต่งตั้งยศ กรณีทหารกองประจำการ มียศเป็นสิบตรีกองประจำการ
และผู้ที่เคยรับราชการทหาร ยศตั้งแต่ สิบตรี ถึง พลเอก
1.7 คำสั่งเกษียณอายุราชการ หรือคำสั่งลาออก กรณีเคยรับราชการมาก่อน
1.8 รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว ใส่สูทสากล ผูกเนคไท จำนวน 3 รูป
1.9 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, ใบหย่า, ทะเบียนสมรส,
1.10 หนังสือไม่ขอใช้ นามสกุลสามี ที่ทางราชการออกให้


2. การขอเปลี่ยนบัตร ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว ใส่สูทสากล ผูกเนคไท จำนวน 3 รูป
2.5 สำเนาใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีบัตรสูญหาย)
2.6 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล, ใบหย่า, ทะเบียนสมรส,
2.7 หนังสือไม่ขอใช้ นามสกุลสามี ที่ทางราชการออกให้

 

3.เบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
3.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบเสร็จออก)
3.2 บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก (พร้อมสำเนา)
3.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเบิกของภรรยา และบุตร)
3.4 สำเนาทะเบียนสมรส บิดา - มารดา (กรณีเบิกของบิดา)
3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน บุตร หรือใบสูติบัตร (กรณีเบิกของบุตร)
3.6 สำเนาทะเบียนบ้านของทหารผ่านศึก (กรณีเบิกของบิดา - มารดา)


4 เบิกค่าจัดการศพ ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
4.1 มรณะบัตร (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา
4.2 บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต(ที่จำหน่ายตายแล้ว)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
4.6 ทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต และภรรยา (กรณีภรรยา มารับเงิน)
4.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (กสก.1)
4.8  (กรณีบุคคลอื่นรับเงิน เช่น บิดา, มารดา, บุตร หรือญาติพี่น้อง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 08:57 น.

โรคที่มากับหน้าหนาว และแนวทางป้องกัน

อีเมล พิมพ์ PDF

โรคที่มากับหน้าหนาว และแนวทางป้องกัน

altalt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:04 น.

หน้า 3 จาก 49


Thanks CloudAccess.net