Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
(รายละเอียดปรากฎตามลิงค์พระราชบัญญัติแนบท้าย)

alt

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(รายละเอียดปรากฎตามลิงค์เอกสารแนบท้าย)

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 09:49 น.

ประชาสัมพันธ์ การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน

altaltalt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 15:29 น.

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกลุ่มหรือมูลนิธิที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมกลุ่มหรือมูลนิธิ
ที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน
altaltalt

alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 15:21 น.

ประกาศให้ชายฉกรรจ์แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศให้ชายฉกรรจ์แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.38)

ให้บรรดาชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย

เกิดปีพุทธศักราช 2545 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กันยายน 2019 เวลา 14:17 น.

หน้า 4 จาก 47


Thanks CloudAccess.net