Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประชาสัมพันธ์ การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน

altaltalt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 15:29 น.

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกลุ่มหรือมูลนิธิที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมกลุ่มหรือมูลนิธิ
ที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน
altaltalt

alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 15:21 น.

ประกาศให้ชายฉกรรจ์แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศให้ชายฉกรรจ์แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.38)

ให้บรรดาชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย

เกิดปีพุทธศักราช 2545 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กันยายน 2019 เวลา 14:17 น.

วิธีทิ้งขยะอันตรายให้ถูกต้อง

อีเมล พิมพ์ PDF
วิธีทิ้งขยะอันตรายให้ถูกต้อง!!

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 14:51 น.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ในประเทศเพื่อนบ้าน

altalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 16:39 น.

หน้า 6 จาก 49


Thanks CloudAccess.net