Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

สถานที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์

สถานที่รับแจ้งสถานะ

ความเป็นองค์กรการจัดตั้งหรือเป็นสมาชิก

ของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สามารถแจ้งสถานะได้ที่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1

อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 034-711678

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 15:37 น.

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน

รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2563

alt

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน

รับเงินเบี้ยยีงชีพผู้พิการ

alt

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน

รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

alt

แบบฟอร์มคำขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์มคำขอก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร

alt

หน้า 7 จาก 49


Thanks CloudAccess.net