Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ!!! อบต.วัดประดู่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลดังนี้ สายงานผู้บริหารได้แก่ นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) 1 อัตรา - - นักบริหารงานการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) 1 อัตรา - - นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา  - - สายงานผู้บริหารได้แก่ นิติกร 3-5/6ว (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (สำนักงานปลัด) 1 อัตรา - - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (ส่วนการคลัง) - - ช่างโยธา 1-3/4 (กองช่าง) 1 อัตรา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความร่วมมืองดการเผาไร่ นา ขยะในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF
ประชาสัมพันธ์

ขอความมืองดการเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง

โดยวิธีเแพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด)

อีเมล พิมพ์ PDF

...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

..ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด..

...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

หน้า 9 จาก 47


Thanks CloudAccess.net