Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.วัดประดู่


จ.อ.มนู  นันตสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.วัดประดู่)

จ.อ.มนู  นันตสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางญาณี  เดชฉกรรจ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

นายณรงค์ชัย  ภัทรศาศวัต
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนพินรัช โตศรีพลับ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ.อ.วีระพงศ์  รัศมีโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
นางนุชจรินทร์  ยอแซฟ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นายแทน  เมืองจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 - ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวชมพู่  สิทธิอนุวงศ์
คนงานทั่วไป


Thanks CloudAccess.net