สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ที่ตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภออัมพวา ประมาณ 20 กิโลเมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประกอบด้วยสวนมะพร้าว สวนส้มโอ นาข้าว และ บ่อเลี้ยงปลามีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
 
ติดต่อ
 
ต.เหมืองใหม่ ต.บางแค อ.อัมพวา
ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปลายโพงพาง ต.บางแค อ.อัมพวา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วัดยางงาม ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

เนื้อที่
      องค์บริหารส่วนตำบลวัดประดู่ มีเนื้อที่ประมาณ 16.48 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 10,300 ไร่

ภูมิประเทศ
      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสาย พื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำกร่อย ราษฎรประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว สวนส้มโอ นาข้าวและเลี้ยงปลา รับจ้าง

จำนวนหมู่บ้าน
      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านวัดประดู่      หมู่ที่   6 บ้านศาลาแดง
     หมู่ที่ 2 บ้านบางกระรี้      หมู่ที่   7 บ้านคลองขุด
     หมู่ที่ 3 บ้านคลองประดู่      หมู่ที่   8 บ้านสี่แยก
     หมู่ที่ 4 บ้านดอนบุก      หมู่ที่   9 บ้านส้มโชติ
     หมู่ที่ 5 บ้านต้นมูก      หมู่ที่ 10 บ้านทำเนียบ

ประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557)
  ประชากรมีทั้งสิ้น จำนวน 5,477 คน  แบ่งเป็น
                 แยกเป็นชาย จำนวน 2,733 คน
                 แยกเป็นหญิง จำนวน 3,011 คน
                 จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,626 ครัวเรือน
                 มีความหนาแน่นเฉลี่ย   348.54 คน/ตารางกิโลเมตร

      จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากร ในตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หมู่บ้าน ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
     บ้านวัดประดู่ 154 197 203 400
     บ้านบางกระรี้ 235 338 395 733
     บ้านคลองประดู่ 46 69 94 163
     บ้านดอนบุก 163 294 307 602
     บ้านต้นมูก 206 349 379 728
     บ้านศาลาแดง 161 266 294 560
     บ้านคลองขุด 76 141 149 290
     บ้านสี่แยก 373 726 776 1,502
     บ้านส้มโชติ 130 208 274 483
     บ้านทำเนียบ 82 144 139 283


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148