การบริการพื้นฐาน อบต.วัดประดู่การคมนาคม
       เส้นทางหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 3093 สายแม่กลอง – ปากท่อ เป็นถนน ที่ได้มาตรฐาน การเดินทางไปมาสะดวกสบาย
       เส้นทางภายในหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน รวม  41  สาย
            ถนนลาดยาง จำนวน  24  สาย
            ถนนหินคลุก จำนวน  16  สาย
            ถนนคสล. จำนวน    5  สาย

การโทรคมนาคม
    โทรศัพท์สาธารณะประจำตำบล จำนวน  24  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านวัดประดู่ หมู่ที่   1 จำนวน  1  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านบางกระรี้ หมู่ที่   2 จำนวน  2  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านดอนบุก หมู่ที่   4 จำนวน  1  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านต้นมูก หมู่ที่   5 จำนวน  1  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านศาลาแดง หมู่ที่   6 จำนวน  1  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านคลองประดู่ หมู่ที่   7 จำนวน  1  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านสี่แยก หมู่ที่   8 จำนวน  8  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านสัมโชติ หมู่ที่   9 จำนวน  5  แห่ง
     ตั้งที่ บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 10 จำนวน  4  แห่ง

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน รวม 10 หมู่ แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนจำนวนราษฎรผู้มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ลำน้ำ/ ลำห้วย/ ลำคลอง     จำนวน  22  สาย
       คลองประดู่ ลำคลองสายหลักในตำบล
       คลองเหมืองมะนาว หมู่ที่  1
       คลองบางกระรี้ หมู่ที่  2
       คลองข้างวัดประดู่ หมู่ที่  2
       คลองควาย หมู่ที่  2-3
       คลองเหมือนบอน หมู่ที่  3
       คลองดอนบุก หมู่ที่  4
       คลองตาดำ หมู่ที่  5
       คลองตาเจ็ก หมู่ที่  5
       คลองต้นมูก หมู่ที่  5
       คลองวัว หมู่ที่  6 เชื่อมหมู่ที่ 8
       คลองตาบุญ หมู่ที่  6
       คลองตาเชิด หมู่ที่  6
       คลองขุด หมู่ที่  7
       คลองถนน หมู่ที่  8-9-10
       คลองตาเปราะ หมู่ที่  8
       คลองดอนมะขาม หมู่ที่  8
       คลองลัดทุ่ง หมู่ที่  8-9
       คลองรางขวาง หมู่ที่  8 เชื่อมหมู่ที่ 6
       คลองจระเข้ร้อง หมู่ที่  8
       คลองปลายบางแค หมู่ที่  8-9
       คลองทะบุแก้ว หมู่ที่  8-10
       คลองสัมโชติ หมู่ที่  8-9

สระน้ำ  จำนวน  1  แห่ง
          สระสมบูรณ์  ตั้งที่บ้านสี่แยก  หมู่ที่ 8

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       คลองชลประทาน จำนวน  1  แห่ง
       ประปาหมู่บ้าน จำนวน  7  แห่ง
       ถังเก็บน้ำฝน จำนวน  5  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148