Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มนู นันตสุคนธ์ 139
2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มนู นันตสุคนธ์ 36
3 รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท. มนู นันตสุคนธ์ 169
4 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต มนู นันตสุคนธ์ 43
5 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2560 มนู นันตสุคนธ์ 59
6 แผนยุทธศาสตร์ ประกาศเจตนารมและการต่อต้านการทุจริต 2560 มนู นันตสุคนธ์ 58


Thanks CloudAccess.net