Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

รายงานฐานะทางการเงิน อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 22
2 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 25
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ศศิธร นาคสิงห์ 34
4 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 29
5 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 19
6 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 27
7 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ศศิธร นาคสิงห์ 17
8 ประกาศ อบต.วัดประดู่ เรื่องสำเนางบรายรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศศิธร นาคสิงห์ 73
9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 171
10 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ศศิธร นาคสิงห์ 114
11 งบทดลอง เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 79
12 งบทดลอง เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 71
13 งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 44
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2651 ศศิธร นาคสิงห์ 11
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มนู นันตสุคนธ์ 60
16 รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561 มนู นันตสุคนธ์ 15
17 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ศศิธร นาคสิงห์ 10
18 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 17
19 งบทดลอง เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 12
20 งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 14
21 งบทดลอง เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 13
22 งบทดลอง เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 15
23 งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 ศศิธร นาคสิงห์ 13
24 งบทดลอง เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 15
25 งบทดลอง เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 14
26 งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 15
27 งบทดลอง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 มนู นันตสุคนธ์ 13


Thanks CloudAccess.net