รายงานการประชุมสภา อบต.วัดประดู่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ศศิธร นาคสิงห์ -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 1
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ 6
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ -
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ 1
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ 3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 4
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ 1
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ 2
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ -
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ 5
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 5
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ -
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ -
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ -
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ -
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ -
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 1
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 2
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ -
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่) ศศิธร นาคสิงห์ 1
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 4
26 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ 2
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ -
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศศิธร นาคสิงห์ 5
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ประชาชน) ศศิธร นาคสิงห์ -
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศศิธร นาคสิงห์ 8

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


โทร.061-8698666
 


QR Code
อบต.วัดประดู่ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3476-5148