สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี

พิมพ์

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี

จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึก

นอกประจำการและครอบครัว ด้านการทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

การเปลี่ยนบัตร การเบิกรักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ แก่ผู้มีสิทธิ

ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 นาฬิกา


1.การขอมีบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ และคำสั่งพ้นหน้าที่
1.2 สำเนาราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเหรียญต่างๆ (ถ้ามี)
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการบำนาญ
1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.5 ส.ด.8 กรณีเป็นทหารกองหนุน
1.6 คำสั่งแต่งตั้งยศ กรณีทหารกองประจำการ มียศเป็นสิบตรีกองประจำการ
และผู้ที่เคยรับราชการทหาร ยศตั้งแต่ สิบตรี ถึง พลเอก
1.7 คำสั่งเกษียณอายุราชการ หรือคำสั่งลาออก กรณีเคยรับราชการมาก่อน
1.8 รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว ใส่สูทสากล ผูกเนคไท จำนวน 3 รูป
1.9 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, ใบหย่า, ทะเบียนสมรส,
1.10 หนังสือไม่ขอใช้ นามสกุลสามี ที่ทางราชการออกให้


2. การขอเปลี่ยนบัตร ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว ใส่สูทสากล ผูกเนคไท จำนวน 3 รูป
2.5 สำเนาใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีบัตรสูญหาย)
2.6 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล, ใบหย่า, ทะเบียนสมรส,
2.7 หนังสือไม่ขอใช้ นามสกุลสามี ที่ทางราชการออกให้

 

3.เบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
3.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบเสร็จออก)
3.2 บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก (พร้อมสำเนา)
3.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเบิกของภรรยา และบุตร)
3.4 สำเนาทะเบียนสมรส บิดา - มารดา (กรณีเบิกของบิดา)
3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน บุตร หรือใบสูติบัตร (กรณีเบิกของบุตร)
3.6 สำเนาทะเบียนบ้านของทหารผ่านศึก (กรณีเบิกของบิดา - มารดา)


4 เบิกค่าจัดการศพ ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
4.1 มรณะบัตร (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา
4.2 บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต(ที่จำหน่ายตายแล้ว)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
4.6 ทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต และภรรยา (กรณีภรรยา มารับเงิน)
4.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (กสก.1)
4.8  (กรณีบุคคลอื่นรับเงิน เช่น บิดา, มารดา, บุตร หรือญาติพี่น้อง)